..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 0-4454-6596 เฟ็กซ์ 0-4455-8605  
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เมื่อออกนอกเคหสถาน ป้องกันการแพร่และรับเชื้อโควิด-19
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
_______________________________________________________________________________________________________
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 

o

วิสัยทัศน์

งค์การบริหารส่วนตำบลสวายได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต 

ารบริหารจัดการโปร่งใส ผ้าไหมโดดเด่น เน้นสิ่งแวดล้อมดี

เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ (Mission)

๑.จัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค ด้านอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ

๒.สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

๓.สนับสนุนด้านสวัสดิการ ชมรม การศึกษา กีฬาและนันทนาการทุกกลุ่มในชุมชน

๔.บริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ทุกกองเน้นการบริการให้สะดวกรวดเร็วและมีมาตรฐาน

           ๕.สนับสนุนให้ผู้นำ ชุมชน อาสาสมัคร เข้ามามีส่วนร่วม ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

ยุทธศาสตร์

.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4454-6576 , 0-4454-6562 , 0-4454-6575 โทรสาร 0-4455-8605  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.