..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 0-4454-6596 เฟ็กซ์ 0-4455-8605  
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เมื่อออกนอกเคหสถาน ป้องกันการแพร่และรับเชื้อโควิด-19
 
 
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

g

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

. ด้านกายภาพ

. ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต และเขตการปกครอง

ลักษณะที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์อยู่ตอนใต้ของจังหวัดสุรินทร์ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร

อาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อเขต ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก ติดต่อเขต ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้ ติดต่อเขต ตำบลสมุด ตำบลประทัดบุ และตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท

จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก ติดต่อเขต ตำบลสูงเนิน ตำบลบ้านปรือ และตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง

จังหวัดบุรีรัมย์

.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลสวายมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๗๐.๑๐๗ ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลสวาย เป็นที่ราบด้านทิศตะวันออกมีระดับความสูงประมาณ ๑๕๐ เมตร บริเวณตอนกลางเป็นที่ราบตลอดและลาดต่ำทางทิศตะวันตก มีระดับความสูงประมาณ ๑๔ เมตร ลักษณะโดยทั่วไปเป็นดินปนทราย พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบลุ่ม ใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ พื้นที่การทำนาเป็นส่วนใหญ่ มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติที่สำคัญ คือ ลำน้ำชีน้อยเป็นลำน้ำที่กั้นเขตระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์ ไหลจากทางทิศใต้เขตอำเภอพนมดงรัก ไปทางทิศเหนือผ่านตำบลสวาย ตำบลตระแสง ตำบลท่าสว่าง ตำบลนาดี ตำบลเพี้ยราม ผ่านเขตอำเภอจอมพระ เข้าสู่เขตอำเภอท่าตูมไหลลงแม่น้ำมูล ลำน้ำชีน้อย ไหลผ่านเขตตำบลสวายทางทิศตะวันตกของตำบล ไหลผ่านในหมู่ที่ ๑๔,๑๒,๑๑,,,,,,,๑๐ ผ่านเข้าสู่เขตตำบลตระแสงต่อไป มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ อ่างเก็บน้ำห้วยระไซร์ อ่างเก็บน้ำสยา อ่างเก็บน้ำตาบุตร อ่างเก็บน้ำตาเลอะ หนองตาระวี หนองตาตม หนองทะลอก หนองตราวเกียรติ หนองตระแสง หนองใหญ่ หนองตาตวน หนองสะแง หนองระเวียง หนองตาเปาะ ทำนบเสียว หนองเกลือเหม็น หนองบ้านเก่า หนองถนนปิด หนองโชค นอกจากนี้ยังมีสระน้ำขนาดเล็กอีกหลายแห่ง

.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล ซึ่ง ๒ ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ทำให้จังหวัดสุรินทร์ มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป และ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปก คลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป

ฤดูกาล มี ๓ ฤดู ในแต่ละฤดูจะมีช่วงเวลาไม่ คงที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และอิทธิพลของลมมรสุมเป็นหลัก แต่โดยทั่วๆ ไป พอสรุปได้ดังนี้

ฤดูร้อน อยู่ระหว่างช่วงเดือน กุมภาพันธ์ หรือมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคมอากาศร้อนอบอ้าว และร้อนจัดมากในบางช่วง ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งโดยทั่วไป

ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ปริมาณนํ้าฝนไม่แน่นอน บางปีมาก บางปี น้อย ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมและลม พายุดีเปรสชันในทะเลจีนใต้

ฤดูหนาว อยู่ระหว่างช่วง เดือนตุลาคม หรือพฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม ความหนาวเย็นในแต่ละปีขึ้นอยู่กับ อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และร่องความกดอากาศจากประเทศจีน

.๔ ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่ที่ราบ เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนพื้นที่ใกล้เชิงเขาเป็นดินเหนียว ซึ่งเหมาะในการทำการเกษตร

.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้

ภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ขึ้นไม่หนาแน่น ต้นไม้มีขนาดเล็กแคระแกร็น มีไม้ขนาดกลางอยู่บ้าง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง ติ้ว กราด แดง มะขามป้อม มะค่าแต้ ประดู่ พยุง เป็นต้น

jj

 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4454-6576 , 0-4454-6562 , 0-4454-6575 โทรสาร 0-4455-8605  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.