..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 0-4454-6596 เฟ็กซ์ 0-4455-8605  
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เมื่อออกนอกเคหสถาน ป้องกันการแพร่และรับเชื้อโควิด-19
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
_______________________________________________________________________________________________________
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

 ปีงบประมาณ  2563

1.โครงการประชาคมระดับตำบล

ประชาคมระดับตำบล

ภาพประกอบการประชาคม 

2.ภาพกิจกรรมที่เปิดโอกาศให้มีส่วนร่วม 

 *กิจกรรมที่ 1*

*กิจกรรมที่ 2* 

*กิจกรรมที่ 3* 

*กิจกรรมที่ 4* 

 ปีงบประมาณ  2564

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ปีงบประมาณ 2564

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานอย่างมีประสิมธิภาพ โดยมีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชนและแผนระดับต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งในการนี้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรอำนวยการบูรณาการทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน ทั้งระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  และตำบล ซึ่งในการจัดทำแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน หากหมู่บ้านใดมีแผนพัฒนาหมู่บ้านอยู่แล้ว ให้ดำเนินการทบทวนให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการจัดทำ และทบทวนแผนชุมชน เพื่อดำเนินการทบทวนแผนชุมชน และหมู่บ้านได้มีแผนชุมชน ซึ่งได้มาจากกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิด ที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และสามารถร่วมกันจัดทำแผนชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล

2.เพื่อให้กระบวนการจัดทแผนชุมชน และแผนพัฒนาสี่ปีมีความต่อนื่องกัน และเชื่อมโยงสอดคล้องการพัฒนาไปในทิศทางเดรยวกัน เพื่อลดการซ้ำซ้อนของโครงการมีการบูรณาการประสานความคิด การปฏิบัติบนฐานข้อมูลร่วมกัน

กำหนดการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชุม  ประจำปีงบประมาณ 2564

(องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย เข้าไปมีส่วนร่วม สนับสนุน เพื่อให้เกิดกระบวนการแผนชุมชน)

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วันที่   7  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

เวลา 18.00 - 20.00 น.

จัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 7 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาแห้ว

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวลา 18.00 - 20.00 น.

จัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 3 ณ ศาลาประชาคมบ้านสวาย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.

จัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 9 ณ ศาลาประชาคมบ้านระไซร์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวลา 09.00 – 12.00 น.

จัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 8 ณ ศาลาประชาคมบ้านปอยเดิร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวลา 18.00 – 20.00 น.

จัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 6 ศาลาประชาคมคุ้มบ้านสังเกิด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวลา 18.00 – 20.00 น.

จัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 5 ณ ศาลาประชาคมคุ้มบ้านตาระวี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวลา 13.00 – 16.00 น.

จัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 4 ณ ศาลาประชาคมบ้านตะเปียงจรัง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวลา 09.00 – 12.00 น.

จัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 11 ณ ศาลาประชาคมบ้านสะแง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวลา 09.00 – 12.00 น.

จัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 10 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกแซะ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวลา 13.00 – 16.00 น.

จัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 1 ณ ศาลาประชาคมบ้านสวายจ๊ะ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวลา 09.00 – 12.00 น.

จัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านตารอด

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวลา 09.00 – 12.00 น.

จัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 12 ณ ศาลาประชาคมบ้านระเวียง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวลา 09.00 – 12.00 น.

จัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 14 ณ ศาลาประชาคมบ้านตะเคียน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวลา 09.00 – 12.00 น.

จัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 13 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกเมือง

ภาพโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชุม  ประจำปีงบประมาณ 2564

 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4454-6576 , 0-4454-6562 , 0-4454-6575 โทรสาร 0-4455-8605  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.