..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 0-4454-6596 เฟ็กซ์ 0-4455-8605  
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เมื่อออกนอกเคหสถาน ป้องกันการแพร่และรับเชื้อโควิด-19
 
 
เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๑๖๕๐/๒๕๖๔  ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก   30-04-2564  1  1
2   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย  เรื่อง งดตลาดนัด ตลาดคลองถม เป็นการชั่วคราว   20-04-2564  6  4
3   ประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสวาย หมู่ที่ ๑๑  doc120210330091522.pdf doc220210330091522.pdf doc320210330091522.pdf   30-03-2564  11  9
4   ประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปอยเดิน หมู่ที่ ๘  doc120210330091605.pdf doc220210330091605.pdf doc320210330091605.pdf   30-03-2564  9  11
5   ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปอยเดิน หมู่ที่ ๘  doc120210330040104.pdf doc220210330040104.pdf   30-03-2564  10  4
6   ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสวาย หมู่ที่ ๑๑  doc120210330040151.pdf doc220210330040151.pdf   30-03-2564  11  7
7   การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   25-02-2564  12  7
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถกระเช้า 6 ล้อ เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า พร้อมกระเช้าชนิดแขนบูม พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน  doc120210223034722.pdf   22-02-2564  15  4
9   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้าง อบต.สวาย  ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง   22-02-2564  17  12
10   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย ครั้งที่ 1/2564   10-02-2564  89  159
11   ลดจำนวนภาษาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564  doc120210222045835.pdf   02-02-2564  12  2
12   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   21-01-2564  67  76
13   📢ประกาศ กำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวง  doc120201207031449.pdf   30-11-2563  26  5
14   🍀ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย🍀 🧏‍♀️เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุด ประจำปี พ.ศ. 2564 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 30 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน นั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส. 4) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้ทำประโยชน์ในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บัญชีรายการห้องชุด แนบท้ายประกาศนี้  doc120201202081011.jpg   27-11-2563  40  3
15   ประกาศแผนดำเนินงานจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 2 โครงการ  doc120201125064245.pdf   25-11-2563  29  2
16   ประกาศร่าง TOR จัดซื้อรถกระเช้าเพื่อซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ กำลังของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนท้ายของหัวเก๋งติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิดแขนบูม พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)จำนวน 1 คัน  doc120201106022923.pdf doc220201106053245.pdf doc320201106053245.pdf   06-11-2563  35  8
17   ประกาศ TOR จัดซื้อรถกระเช้าเพื่อซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ กำลังของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนท้ายของหัวเก๋งติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิดแขนบูม พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน  doc120201022021332.pdf   22-10-2563  47  1
18   ประกาศผลผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563    14-10-2563  44  0
19   ประกาศข้อปฎิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120201002050537.pdf doc220201002050537.pdf   01-10-2563  45  2
20   ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ  doc120201001014618.pdf   30-09-2563  37  0
21   ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120201002045304.pdf doc220201002045304.pdf   23-09-2563  37  3
22   ปรกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120201002045121.pdf   18-09-2563  24  0
23   องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็นชำระภายในวันที่ 30 กันยายน 2563    08-09-2563  53  0
24   กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวาย  กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวาย   24-08-2563  62  1
25   ประกาศ ประกาศ ประกาศ📣 💰 องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 💰 ▶️พร้อมรับชำระภาษีฯแล้วค่ะ.. 🙏🏻 ถ้าหากยังไม่ได้รับจดหมายสามารถนำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านมาติดต่อขอชำระค่าภาษีฯ ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ที่ อบต.ได้เลยนะคะ ☺️ -สำหรับภาษีปี 2563 ลดภาษีร้อยละ90 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 -ชำระภาษีไม่เกินเดือนสิงหาคม 2563 หากเกินจะเสียเบี้ยปรับสูงสุด 40% ของจำนวนภาษี และต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1% ต่อเดือน -หากสงสัย โทร. 044-546563 ว่าด้วยเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563👈 ➡️เริ่มชำระภาษีได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงเดือนสิงหาคม 2563 🌾🌾🏠🏫💵💸💰    13-08-2563  58  0
26   ประกาศผลผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563    02-08-2563  27  0
27   ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิท-19)  รายชื่อประชาชนที่มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือ รายชื่อผู้กักตัวที่มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือ ประกาศ    13-05-2563  192  194
28   การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิท-19)  การยื่นลงทะเบียน แบบลงทะเบียน   01-05-2563  153  16
29   ประกาศผลผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563    02-04-2563  24  0
30   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  doc120200329053656.jpeg   29-03-2563  155  10
31   ประกาศผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562    03-01-2563  23  0
32   ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562  doc120200329054629.jpeg   29-12-2562  124  4
33   ประกาศใช้แบบฟอร์มการยืมพัสดุ  doc120200713024940.pdf   01-10-2562  83  4
34   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565  doc120190619093617.pdf   19-06-2562  233  10
35   ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี่ ประจำปีงบประมาณ 2561  doc120190102035218.pdf   02-01-2562  281  6
36   ประกาศใช้แผนการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลสวาย ประจำปี 2562  doc120181011082157.pdf   01-10-2561  315  32
37   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120180912044038.pdf doc220180912044038.pdf   12-09-2561  298  79
38   ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ doc220180903072543.jpg doc320180903072543.jpg doc420180903072543.jpg   03-09-2561  347  235
39   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  doc120180808034406.pdf   08-08-2561  348  44
40   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ประกาศ doc220180806072107.jpg doc320180806072107.jpg doc420180806072107.jpg doc520180806072107.jpg   06-08-2561  755  621
41   รายงาน รายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561    04-08-2561  57  1
42   แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  doc120180626013930.pdf   26-06-2561  366  27
43   การกา หนดนโยบายด้านคณุธรรมจรยิธรรมของข้าราชการ ลกูจ้าง และพนกังานจา้ง  doc120180626013409.pdf   26-06-2561  373  26
44   นโยบายความโปร่งใส  doc120180625062126.pdf   25-06-2561  320  15
45   ระบบป้องกันจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  doc120180625061857.pdf   25-06-2561  362  12
46   ประกาศ อบต.สวาย  doc120180530075639.pdf   30-05-2561  487  18
47   ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   27-04-2561  321  12
48   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี่ (พ.ศ. 2561- 2564) ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมครั้งที่ 2  doc120180409041958.pdf   02-04-2561  351  22
49   แผนอัตรากำลัง  แผนอัตรากำลัง   20-02-2561  346  6
50   ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี รอบเดือน ตุลาคม  doc120171107090112.docx   01-11-2560  601  28
51   ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561  doc120171107085951.docx   19-10-2560  385  24
52   ประกาศใช้แผนการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลสวายประจำปี2561  doc120171004045349.pdf   29-09-2560  412  18
53   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560  doc120171004043536.pdf   19-09-2560  382  23
54   ประกาศใช้แผนการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลสวาย ประจำปี 2560  ประกาศ   03-10-2559  256  3
55   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี  doc120180227074447.pdf   01-01-1104  610  143
56   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒   05-08-563  50  1
57   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562  doc120200818071331.pdf   08-00-561  529  18
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4454-6576 , 0-4454-6562 , 0-4454-6575 โทรสาร 0-4455-8605  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.