..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 0-4454-6596 เฟ็กซ์ 0-4455-8605  
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เมื่อออกนอกเคหสถาน ป้องกันการแพร่และรับเชื้อโควิด-19
 
 
เธชเธฒเธฃเธˆเธฒเธเธ™เธฒเธขเธ
_______________________________________________________________________________________________________
   
 
  สารจากนายก
 
 

ภายใต้การพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนได้รับการบริการด้านพื้นฐานที่ครบถ้วนนั้น องค์การบริหารส่นตำบลสวาย ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจในการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่นตำบลสวาย ไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงาน มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่นตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย ได้ร่วมกันดำเนินงานพัฒนาต่างๆ ตามแผนงานและโครงการ เพื่อแปรเปลี่ยนงบประมาณเป็นผลงานให้มากที่สุด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้สามารถดำเนินการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพชีวิต โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้ด้วยดี แม้ว่าจะประสบปัญหาบ้างในบางเรื่อง บางโครงการ แต่ผลจากการทำงานแบบช่วยกันคิด ช่วยกันทำของทุกฝ่าย จึงให้งานออกมามีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

ผมในฐานะผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมดำเนินงานและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของตำบลสวาย อย่างดียิ่งมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อพี่น้องประชาชนในเขตตำบลสวาย สืบต่อไป และท้ายที่สุดนี้ ผมขอให้คำมั่นต่อทุกท่านว่า กระผมและทีมงานพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกๆ ท่าน เพื่อจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีมีสุขยิ่งๆ ขึ้นไป


 
 
เอกสารแนบ
โดย admin   ประจำวันที่   01-09-2560

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4454-6576 , 0-4454-6562 , 0-4454-6575 โทรสาร 0-4455-8605  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.